Privatlivs- og cookiepolitik

 

 

Privatlivspolitik for patienter.

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler gynækolog Elin Poulsen en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan gynækolog Elin Poulsen behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Gynækolog Elin Poulsen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, brug af e-Boks.

Særlige kategorier af personoplysninger:

Helbredsoplysninger, herunder blødningsmønster, overgangsalder, prævention, graviditeter, underlivssygdomme, arvelige sygdomme, brug af medicin, prøvesvar, røntgenbilleder, scanningssvar, seksuelle forhold, etnisk oprindelse.

Din patientaftale i speciallægepraksis bliver fra januar 2022 en del af en ny digital løsning fra Sundhedsdatastyrelsen. Din tid til konsultation her i klinikken bliver registreret i én oversigt på Sundhed.dk og bliver tilgængelig for  dig som patient, men også tværsektorielt for sundhedsprofessionelle, der har dig i behandling. Der vil ikke fremgå, hvad din aftale drejer sig om.

Din aftale bliver tilgængelig for dig som patient i "Minlæge" app.

 

Formål

Gynækolog Elin Poulsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Afregningsformål.
 • Ved brug af tolk.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning f.eks.
 • Dokumentationspligt.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder begrænse uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindrer modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og trejdepart.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

 

Frivillighed

Når gynækolog Elin Poulsen indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysninger frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering og behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger.
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via Receptserveren.
 • Ved indberetning til Kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

 

 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive personoplysninger er:

 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af Autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §49 og Sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i Sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i Sundhedslovens kap. 9.
 • Aftale om fælles tidsaftaleregistrering i én fælles digital løsning fra Sundhedsstyrelsen findes i Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i Sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i Sundhedslovens § 45.

 

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse af baseret på samtykke.

 

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos gynækolog Elin Poulsens databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra gynækolog Elin Poulsen. Gynækolog Elin Poulsens databehandler er p.t.

 

 

Novax A/S

Bremårevej 9

8520 Lystrup

 

 

Opbevaringsperiode

Gynækolog Elin Poulsen opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål og har dog, i henhold til journalføringsbekendtgørelsen, pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor gynækolog Elin Poulsen er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

 

Dine rettigheder

Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, herunder ift. Automatiseret, individuel beslutningstagning (profilering).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

 

 

Gynækolog Elin Poulsen

Tværgade 9, 1. sal

8600 Silkeborg

Tlf. 86 81 19 01

www.elinpoulsen.dk

 

Cookiepolitik

 

 

Sådan anvender vi cookies på www.elinpoulsen.dk

Hos Elin Poulsen anvendes cookies på www.elinpoulsen.dk for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet. Cookies hjælper os derfor med at give dig så god en oplevelse som muligt, når du besøger vores hjemmeside. Du kan herunder læse mere om, hvilke cookies www.elinpoulsen.dk anvender samt til hvilket formål, de er anvendt.

 

Teknisk nødvendige cookies

www.elinpoulsen.dk administreres af HostedCMS. Elin Poulsen bruger cookies til statistik og brugerundersøgelser. Det giver bl.a. et overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside. På den måde kan vi gøre hjemmesiden så brugervenlig som muligt. Derudover bruger vi HostedCMSs cookie-script til at se, om du er blevet informeret omkring hjemmesidens brug af cookies. Dette gør vi for, at du undgår at skulle godkende vores brug af cookies hver gang, du besøger vores hjemmeside.

 

Funktionelle

www.elinpoulsen.dkFunktionelle cookies anvendes for at huske dine brugerpræferencer ved at huske de valg og indstillinger du foretager på hjemmesiden, det kan f.eks. dreje sig om, hvilke præferencer du har i forhold til sprog og tekststørrelse.

 

Kan jeg slette cookies?

Du kan til enhver tid slette de cookies, du har liggende på din computer. Du kan herunder finde vejledninger til, hvordan du sletter cookies:

 

Vil du vide mere?

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål angående vores anvendelse af cookies, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 86 81 19 01 eller skrive en mail til kontakt@elinpoulsen.dk